Play Video

สุขสันต์วันปล่อยวาง

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

About Talk

ดูเผิน ๆ การตลาดกับธรรมะ ดูเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกัน แต่พระจิตร์ จิตตฺสํวโร อดีตนักโฆษณาผ้เูชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด มักแบ่งเวลาให้กับการศึกษาปฏิบัติธรรมเสมอ ท่านฝึกฝนทั้งสายมหายานตามแนวทางหมู่บ้านพลัมและสายเถรวาทจากพื้นฐานที่เป็นคนช่างสังเกตและชอบตั้งคำถามกับเป้าหมายของชีวิตท่านจึงละตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตและจิตใจในร่มกาสาวพัสตร์ ความเข้าใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างโลกภายนอกและโลกภายใน ทำให้พบว่าการดำเนินชีวิตบนหนทางแห่งสติ รู้ทันความคิด และความรู้สึกภายใน จะเป็นกำลังอันมั่นคงให้ใจไม่หลงและไหลไปตามกระแสสังคม และศิลปะของการสื่อสารที่แท้จริงนั้น หาใช่ศาสตร์แห่งมายาเพื่อทำให้ผู้คนหลง แต่คือศิลปะแห่งสติปัญญาและเมตตาเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ของกันและกัน

About Speaker

พระจิตร์ จิตตฺสํวโร

– 10 ปีแรกในฐานะลูกจ้างของบริษัทโฆษณา
– 10 ปีต่อมาในฐานะผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์และการตลาดโดยนำหลักธรรมและวิถีแห่งสติเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร
– จิตอาสาให้กับองค์กรทางธรรม โรงพยาบาลและองค์กรไม่แสวงหากำไรต่างๆ เช่น หมู่บ้านพลัมปทุมมามหาสิกขาลัย โรงพยาบาลเด็ก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสนิมสุขภาพ (สสส.)
– บรรณาธิการวารสารพลัม ผู้แปลหนังสือศิลปะแห่งอำนาจ และ สันติสุขทุกลมหายใจ เขียนโดย ติช นัทฮันห์ และผู้เขียนหนังสือ ใจเปล่าเล่าเปลือย