Play Video

อยู่ร่วมอย่างไรให้อยู่รอด

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

About Talk

ไม่ใช่ฝันที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป เมื่อธุรกิจและงานพัฒนาสังคมรวมเป็นสิ่งเดียวกันได้ พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมและพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยรักและศรัทธาที่เธอมีต่อสมเด็จย่าและอุดมการณ์ที่ได้รับจากรั้วจามจุรี ไม่เพียงแค่ในประเทศไทย เธอยังเดินทางร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชนบทของเมียนมา อินโดนีเซีย และอัฟกานิสถานอีกด้วย นอกจากนี้ พิมพรรณยังใส่ใจปลูกฝังเยาวชน ด้วยการริเริ่มจัดค่าย“เด็กและเยาวชนใฝ่ดี” สร้างคนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของถิ่นฐานและเท่าทันกระแสสังคม เปดโลกทัศน์ให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ธรรมชาติในบ้านเกิดของตนเอง

About Speaker

พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

– เป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
– ในระยะเวลา 30 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้เปลี่ยนดอยตุง จากพื้นที่แห้งแล้งที่เป็นแหล่งยาเสพติดและการค้ามนุษย์ให้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ส่งผลดีไปถึงชีวิตของคนในท้องถิ่นด้วย
– ในระยะเวลา 5 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้พัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เขาหัวโล้นของจังหวัดน่าน
– แนวทางการทำงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้รับการรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ณ นครนิวยอร์ก ให้เป็น“หลักปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก (UNGPs)