Be a Partner

Bangkok

เป้าหมายระยะยาวของ TEDxBangkok ที่ต้องการจะสร้างวัฒนธรรมแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ให้เกิดขึ้นนั้นคงจะเกิดขึ้นไมไ่ด้หากขาดความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เรากำลังมองหา…

  • พาร์ทเนอร์ที่มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำทางความคิดของสังคม
  • พาร์ทเนอร์ที่มีความใส่ใจและคำนึงถึงคุณค่าที่จะเกิดขึ้นกับสังคม
  • พาร์ทเนอร์ที่มีไอเดียที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ หรือมีแนวคิดเจ๋ง ๆ ที่อยากจะสร้างการรับรู้สู่สังคมในวงกว้าง
  • พาร์ทเนอร์ที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่เป็นผู้นำทางความคิดในสังคม และผู้ที่พร้อมเปิดใจรับฟังความคิดและมุมมองใหม่ ๆ อยู่เสมอ
Contact Form