Play Video

เลี้ยงลูกให้เป็นคนปกติ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

About Talk

ในยุคที่พ่อแม่รุ่นใหม่มักจะมีความคาดหวังต่อลูกสูง ดังที่เห็นได้จากหนังสือขายดีว่าด้วยคู่มือเลี้ยงลูกหลายเล่มที่บอกไว้ว่า ลูกต้องเก่ง ต้องดี ต้องเป็นอัจฉริยะ แต่หมอตั้ม นายแพทย์อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์และหมอก้อย แพทย์หญิงพรพิมล นาคพงศ์พันธุ์ คู่สามีภรรยาผ้เูชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นกลับสวนกระแสความคิดนี้ ทั้งคู่ใช้ประสบการณ์ตรงในการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านจิตเวชและการเลี้ยงลูกของตนเองลุกขึ้นมาบอกกับสังคมว่า ลูกไม่ได้มีความสุขจากการถูกเลี้ยงดูโดยต้องแบกรับความคาดหวังอันมากมายจากพ่อแม่ รวมถึงการเอาตัวเขาไปเปรียบเทียบกับคนอื่น สิ่งที่จะช่วยให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตดีและมีความสุขในโลกเบี้ยว ๆ ใบนี้ได้ แค่เลี้ยงลูกให้เป็นคนปกติ…ก็เพียงพอแล้ว

About Speaker

พรพิมล นาคพงศ์พันธุ์

– หมอตั้มเป็นอาจารย์ประจำภาควิชจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนหมอก้อนเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอิสระ จังหหวัดเชียงใหม่
– วิทยากรให้ควมรู้เรื่องการเลี้ยงลูก
– เปิดเพจ เลี้ยงลูกให้เป็นคนปกติ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกให้มีความสุขแบบคนปกติ ที่มียอดไลก์แล้วกกว่า 140,000 ไลก์
– ออกหนังสือชื่อ เลี้ยงลูกให้เป็นคนปกติ