Play Video

ศักยภาพงานวิจัย สร้างครัวไทยไปครัวโลก

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

About Talk

เปลือกกุ้ง กระดองปูและแกนหมึก ขยะมหาศาลที่ถูกทิ้งปีละแสนตัน กลายมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันสำหรับพืชที่มีชื่องามอย่างไทยว่า “ออมสิน” นวัตกรรมที่ใช้เวลาพัฒนานานถึง 9 ปีนี้เป็นฝีมือของนายสัตวแพทย์กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร เริ่มจากคำถามที่ว่า “ทำอย่างไรให้เกษตรกรไทยเลิกใช้สารเคมีแล้วหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม” ด้วย ความฝันที่จะผลิตอาหารคุณภาพและ ทำให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกได้จริง สามารถแก้ปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและลดปริมาณการใช้ ปุ๋ยได้ถึงร้อยละ50 อีกทั้งยังช่วยให้พืชทนต่อสภาพอากาศและทนต่อแมลงอีกด้วย

About Speaker

กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ และปริญญาโท สาขาวิจัยและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าของสิทธิบัตรวัคซีนพืช “บิ๊ก”
– เจ้าของรางวัลเหรียญทอง “วัคซีนสำหรับพืช”(Vaccin Pour Plantes) จากนิทรรศการนวัตกรรมนานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 43 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
– ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศจีนนานถึง 3 ปี ซึ่งเพียงปีแรกก็สร้างรายได้สูงถึง 80 ล้านบาท