Play Video

คืนความเป็นมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีทางสมอง

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

About Talk

ไม่ต้องแปลกใจไปถ้าวันหนึ่งจะมีคนลุกขึ้นมาบอกว่าต่อไปนี้คนขับที่ชอบหลับในจะมีอุปกรณ์คาดหัวอัจฉริยะคอยเตือนและตรวจจับความง่วงจากสัญญาณสมอง คนพิการและผู้ป่วยอัมพาตที่ขยับตัวไม่ได้ตั้งแต่คอลงไป จะสามารุสั่งให้รถเข็นเครื่องที่ได้ สั่งให้แขนกลขยับ เพื่อป้อนอาหารใส่ปากของตัวเองได้ รวมถึงเปลี่ยนช่องทีวี หรือเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยเพียงแค่การคิด สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงแล้วด้วยแนวคิดและฝีมือของผศ. ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลจากความฝันในวัยเยาว์สู่แรงผลักดันในการร่ำเรียนจนถึงระดับปริญญาเอก ผศ. ดร.ยศชนันจะนำความรู้และเทคโนโลยีทางด้านคลื่นไฟฟ้าสมองกับวิศวกรรมศาสตร์มาผนวกรวมกับเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นเอกที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนไปตลอดกาล

About Speaker

ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

– จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการเชื่อมต่อสมองด้วยคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย Texas
– แรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการมาจากความมุ่งมั่นในวัยเด็กที่อยากช่วยเหลือคุณป้าที่ป่วยเป็นอัมพาต
– ผศ. ดร.ยศชนัน ใช้เวลากว่า 10 ปี โดยร่วมมือกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันประดิษฐ์รถวีลแชร์และอุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยคลื่นสมองเพื่อผู้พิการขั้นรุนแรง อุปกรณ์กระตุ้นและประเมินผู้ป่วยทางสติปัญญา และได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี 2556
– ในปี 2559 ผศ. ดร.ยศชนัน และทีมวิจัย ได้รับรางวัลนักประดิษฐ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ