Play Video

แนวคิดวิทยาศาสตร์และการพัฒนาตน

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

About Talk

ใครจะคิดว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์สุดเนิร์ด จะนำมาใช้เป็นแนวทางเลือกเส้นทางชีวิตทั้งชีวิตได้ และไม่ใช่แค่ชีวิตตัวเอง แต่ยังใช้พัฒนาศักยภาพของเด็กอีกหลายคนได้ด้วย ทั้งหมดนี้คือชีวิตของ ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ฝันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อายุ 12 ปี ด้วยความรักในการค้นคว้า และหวังที่จะนำความรู้มาสร้างคุณประโยชน์แก่โลก ทำให้เธอกล้าที่จะสังเกตชีวิต ตั้งคำถามกับตัวเอง ลองผิดลองถูก จนพบคำตอบที่ใช่ ได้เข้าใจตัวเองทั้งยังขยายไปสู่การเข้าใจนักศึกษาที่เธอสอนและให้คำปรึกษามากขึ้นด้วย ศ. ดร.พิมพ์ใจ กำลังจะทำให้ภาพนักวิทยาศาสตร์แว่นหนาเตอะทดลองในสิ่งที่คนภายนอกไม่เข้าใจ เปลี่ยนภาพลักษณ์ไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ใส่ใจกับชีวิตและมีหัวใจอยู่จริง ๆ

About Speaker

พิมพ์ใจ ใจเย็น

– ได้รับทุนการศึกษาในโครงการพสวท. (โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์อาร์เบอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
– ศึกษาวิจัยด้านโครงสร้างและหน้าที่ของเอนไซม์จนผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
– ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ของสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปีพ.ศ. 2555