Play Video

เสียงของชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

About Talk

สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ นักร้องและนักดนตรีหนุ่มชาวปกาเกอะญอ เกิดและเติบโตในบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ แม้จะเข้าเรียนในระบบการศึกษาภาคปกติร่วมกับคนเมือง จนได้รับตำแหน่งเป็นครูปกาเกอะญอคนแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แต่ชายผู้นี้ก็ไม่เคยละทิ้งรากฐานความเป็นชนเผ่าท้องถิ่นของตนเอง เขาสื่อสารให้ผู้คนในสังคมเข้าใจเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรมชนเผ่า และการอยู่ร่วมของคนกับธรรมชาติ ผ่านการร้องเพลงภาษาปกาเกอะญอผสมภาษาไทย พร้อมเล่นเครื่องดนตรีคู่ใจคือ “เตหน่ากู” หรือพิณของชาวปกาเกอะญอขับขานท่วงทำนองเบาสบายและผ่อนคลายใจยามที่ได้ฟัง ด้วยยุทธศิลป์แห่งการสื่อสารเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจ เพราะความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพ

About Speaker

สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

– ปัจจุบันเป็นอาจารย์สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– แต่งบทเพลงเกี่ยวกับชาติพันธุ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของชาวปกาเกอะญอ
– สื่อสารคุณค่าความเป็นมนุษย์ผ่านบทเพลงและการทำโครงการต่าง ๆ เช่น ปกาเกอะญอมีดี
– เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์ สภารักษ์ต้นน้ำแม่แจ่มและพิพิธภัณฑ์เชิงนิเวศชุมชนกะเหรี่ยงที่ทำให้ชุมชนท้องถิ่นเห็นศักยภาพของการพึ่งตนเอง รณรงค์ให้คนใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านวิถีชีวิตการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาอย่างสมดุล